معرفی

مشخصات فردی

رامین خواجوی

نام - نام خانوادگی : رامین   خواجوی

پست الکترونیکی : r_khajavi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی شیمی نساجی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی شیمی نساجی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی شیمی نساجی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

مدیر گروه نساجی 10 سال تا کنون و مدیر گروه پلیمر 2 سال تا کنون

معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی بمدت دو سال ، عضو شورای پژوهشی و آموزشی بمدت پنج سالعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

80 اختراع  و   150 مقاله

انجام طرح برون دانشگاهی با مرکز مطالعات و زیبا سازی  شهر تهران از سال 94 تا 95نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی شیمی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی و تحصیلات تکمیلی واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 17

سمت اجرایی در دانشگاه : معاون پژوهش و فناوری

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

رامین خواجوی
رامین خواجوی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی و تحصیلات تکمیلی واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    دانشیار
^