پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


طرح پژوهشی پایان یافته

رامین خواجوی
رامین خواجوی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی و تحصیلات تکمیلی واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    دانشیار
^