دروس

ترم اول - 93

» فیزیک الیاف پیشرفته ادامه...

زمینه های تدریس

نانو ساختار  و نانو الیاف -  Nano structures and nano fibers 

نانو پلیمرهای پاسخگر  و  نانو سنسورهای پلیمری       - Nano polymeric sensors & actuators and Nano Responsive Polymers

نانو ژنراتور های لیفی و سلولهای خورشیدی پارچه ای Nanogenerators and fabric solar cells

منسوجات پزشکی شامل پوست مصنوعی و ماهیچه مصنوعی

Medical textiles including artificial skin and artificial muscles

رامین خواجوی
رامین خواجوی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی و تحصیلات تکمیلی واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    دانشیار
^